Met een oestermes in Bretagne

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

1

Het schrijven van een sonnet in september
gaat gepaard met herinneren, ik liep daar
langs de zee en dacht aan je, en jij zei: ‘Maar
niet nu, het schikt niet dat je belt,’ en je stem

klonk zenuwachtig, alsof ik je had klem-
gezet tussen liefde en lichaam, en waar
was je? Dichtbij me? Als ik voor me uitstaar
keert die ene golf kalm om op het gember-

kleurige zand en breekt en sleept zichzelf mee
terug het water in. Mijn lichaam voelt trekken
en ebben, het verlangt naar overgave

en zet zich schrap. Liefhebben is gehavend
loslaten om uit deze vorm te lekken
en weer omhoogkomen in dezelfde zee.

2

Grilliger dan de lijnen op de schelpen
van de oester, dan de ebribbel op het strand
of het zangerig Bretons in het Frans
zijn de bewegingen die ik niet helpen

kan, schrijven, beschrijven hoe zij straks haar hand
op zijn geslacht legt, de geur van kelp
en wier tussen haar heupen omhoog brengt, helpt
vergeten dat ik mijn vrouw ben, in de dans

een dode, zingend, een dunne hoge stem
die boven de golven uit de visser lokt,
een verse sirene van wie de benen

zijn aaneengegroeid. Ik kan niet verdwijnen,
ik blijf toekijken. Mijn tong, uitgetrokken,
geeft haar zoute weke smaak voor die van hem.

3

Met een mes maakt men de liefde open en
slikt. Kortom: de liefde. Ik vergat alles
toen hij in mijn mond kwam. Zo een oester, mals
van de branding, het zeezout en jodium.

De reisbeschrijving zei ‘elk bericht is vals’
en we stopten in een wolk van rozen en
zonen bij een bruiloft op een podium,
fietsten daarna opgewekt naar Lamballes

paardenstoeterij. Rondlopend schreef ik
‘de paarden werden onrustig van verdriet’,
ik legde mijn voorhoofd tegen de koude

steen. De stal was gebouwd van rotsen en oud
als de geur van de zee. Liefste, zo leef ik
liefde, hecht als twee schelpen, vergeet dat niet.

4

In de diepte van een oesterschelp sluimert
de geur van een liefde die de mijne is,
niet is, die bij doodtij achterblijft als vis
maar bedorven. Omdat hij de ruimte

vroeg ging ik, terwijl ik allang haar naam wist
en hoe hij die uitsprak, teder, als schuimt ze,
de zee, op het strand, in vlokken. Ze fluistert
haar bezweringen in zijn oor maar ze gist

hoe helder ik zie en hoe ver. Het is nacht
en de maan loopt langzaam vol. Nog drie dagen
en ik lig in zijn armen. In spoelend, uit

spoelend water, liefhebben tegen de eb-
stroom in en dieper dan ziel zijn de lagen
parelmoer, jaren van vertrouwen, hard en zacht.

poetry43van Maria van Daalen
Bron: Yo! de liefde/Querido 2003

Bestel een dichtenbundel van Maria van Daalen bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Advertenties

Mijn boterham

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Een goede ferme boterham,
is vriend van ieder kind,
Al is zij ook van roggebrood.

En ligt er soms wat suiker op,
Zij maakt ons welgezind,
Al is zij ook van roggebrood.

De fijne mondjes hebben steeds
Haar dun en klein bemind:
Ik – heb haar waarlijk liever groot.

Maar is zij soms wat droog en klein,
Ik neem ze toch gezwind,
Want … moeders beurs is niet zeer groot.

poetry43van Alex Callant (1858 – 1943)
Uit: De mooiste gedichten uit de oude doos
Samenstelling: Greet Bauweleers
Deltas 1997

Bestel een dichtenbundel van Alex Callant bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Poëet en melkboer

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Mijn speelse muze kan me soms benauwen
als ik de melkboer ’s morgens elke dag
– in koude, hitte, regen, hagelslag –
weer met zijn kruiken heen en weet zie sjouwen.

Hij is correct een dienaar van mevrouwen,
die slechts belonen met een fooi of lach;
en of hij nors of praatziek wezen mag,
op hem kan heel mijn huisgezin vertrouwen.

Al houdt hij ook zijn winzucht niet in toom
en mist zijn melk ook soms voldoende room,
mijn kindren hebben melk het meeste nodig.

Als hij voor allen sjouwt, lig ik in bed
nog vaak te broeien op een slap sonnet,
voor mijn gezin en ’t mensdom overbodig.

poetry43van Frans Babylon (1924 – 1968)

Bestel een dichtenbundel van Frans Babylon bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

In retraite

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Stilleven, waarop ik mij blijf bezinnen:
het bord met mes, broodsneden op de schaal,
het helder glas, bezij mijn oud missaal,
en rode meidoorn op het tafellinnen.

Het koele zonlicht schijnt sereen naar binnen;
de wielewaal zingt hoog en madrigaal,
accoord met het Gregoriaans koraal;
en ik wil vredig mijn ontbijt beginnen.

Maar onverwachts dringt tartend animaal
gegiechel van een vrouw tot in de zaal
en als betoverd spannen zich mijn zinnen.

Het hoge koorgezang klinkt atonaal;
fel detonerend glanst het messenstaal;
de meidoorn spilt anijsgeur van beminnen.

poetry43van Frans Babylon (1924 – 1968)
Bron: De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw
in 1000 en enige gedichten. Gerrit Komrij
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam

Bestel een dichtenbundel van Frans Babylon bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

De oorlogsborrel

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Onze borrel werd steeds krapper
Minutieus gerantsoeneerd.
Velen maakten hem ook slapper,
Dit slechts heeft ons vak onteerd.
Want veel is er te excuseren,
D’omstandigheden kenden wij,
Het leven was heel duur en moeilijk,
Doch …’n borrel, daar mag geen water bij …
Wat betreft den Zwarten Borrel
Hier treft de glas-verkoop geen blaam
’t Rantsoen werd deeg’lijk uitgeschonken
Geen kastelein waar ‘k mij voor schaam.
Wèl schonk hij óók een Zwarte Borrel
Van wat hij in het zwart ook kocht
Wie maakte hier de grootste winsten? …
Hij wist slechts wel dat het niet mocht.
De rantsoenen werden minder,
Tot in October vorig jaar
’t Laatste ons werd toegezonden
Hierbij was nog een grote MAAR …
Want wie ’t zelf is niet gaan halen,
Kwam dit grapje duur te staan.
Zijn tegoed werd vlot gestolen,
kwam in elk geval niet aan …..
Zoo sloegen wij de laatste kruikjes
Met Kerst en Oud en Nieuw pikaan
En hebben verder met z’n allen
Vele maanden droog gestaan …

poetry43van Goof van Asperen
Horeca, 28 september 1945
Uit: De borrel is schaars en kaal geworden.
Amsterdamse horeca 1940 – 1945
Jolande Otten en Paul Arnoldussen
Uitgeverij Bas Lubberhuizen 1994

Bestel een dichtenbundel van Goof van Asperen bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

De philosophische eieren

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

L o u w, die een rijke fokker was
En in zijn echt door ’s hemels zegen
Twee wakkre zonen had verkregen,
Waarin men ’s vaders beeltnis las,
Liet dus zich aan zijn wijfje hooren:
“Mijn M a a r t j elief! mijne uitverkoren!
“Wat zullen wij met K r e l i s doen?
“Jij weet, wij hebben rijklijk poen,
“En, om van hem een boer te maken,
“Dat zijn gewis te slechte zaken.”-
“Dat ’s waar,” zei Maartje, “hij is kangt
“En heeft een overgroot verstangd.” –
Juist kwam, in ’t voeren van dees reden,
De heer van ’t dorp naar binnen treden,
Dien vroegen zij terstond om raad,
Wat best te doen met Krelismaat?
Hij sprak: “Ik liet hem wis studeeren!”-
“Fiat! studeeren,” zei de boer:
“Wie weet, wat hij kan worden, moêr!
“En hoe men hem zal rispecteeren!”-
“Voorts,” zei het heerschap: “volgt mijn raad:
“Indien gij hem studeeren laat,
“Moet hij de wijsbegeerte kiezen,
“Daar kan men nooit iets bij verliezen,”-
“Wat’s dat?”vroeg Louw: “ei, zeg het mij!
“Is dat niet, spreek, philosophij? –
“Ja, Louw! dat hebt gij net geraden,”
Was’t antwoord: “‘k weet geen beter zaak,
“Noch die men leert met meer vermaak,
“En die den geest meer kan verzaden.”-
Men zoekt straks naar een schrander man,
Daar Kees die kunst van leeren kan.
Hij gaat van huis, om in die zaken
Zich kundig en beroemd te maken.-
Na één jaar afzijns komt hij weer,
Bezoekt zijn moeder en zijn vader;
Elk op zijn beurt omhelst hem teer.
Louw zegt in ’t eind’: “Mijn zoon, kom nader!
“Zet u aan tafel naast mijn zij”.
“Wat zijn wij thans vernoegd en blij!
“Laat ons wat van jouw wijsheid hooren,
“Het zal ons zekerlijk bekoren:
“Philosopheer wat met ons, Kees!
“Jij weet, dat ik al hiel veul lees.”-
“Dat’s waar,”sprak Kees: “maar ’t u te zeggen,
“En ’t philosophische uit te leggen,
“Daarin wordt nooit uw wensch vervuld,
“Dewijl gij ’t niet begrijpen zult.”-
“‘k Zal wel,” zei Louw, “wil maar beginnen,
“Ik luister toe met al mijn zinnen.”
Kees zag een bord met eiren staan,
(Drie was ’t getal,) en ving dus aan:
“Ei, vader! wil mij eens ontvouwen
’t Getal der eiren, die we aanschouwen?”-
“Wel, jongen!”sprak de boer, “wel, drie”-
“Abuis! want mijn philosophie
“Ontdekt mij, dat er vijf zijn, vader.”-
“Loop, loop, verklaar mij dat wat nader,
“Want, of mijn oog bedriegt mij zeer,
“Of drie, drie zijn er, en niet meer.”-
“O neen,” sprak Kees, “gij zijt bedrogen:
“Ik zie met philosophische oogen.
“Maar antwoord mij op mijne beê:
“Waar drie zijn, zijn er daar geen twee?
“Wel vast,” zei Louw, “dat kan niet missen;
“Daar kan geen mensch zich in vergissen.”-
“Welnu, is drie en twee geen vijf?”-
“O ja, mijn zoon! dat ’s buiten kijf.
“Ik heb de philosoofse knepen,
“Versta je ‘t? nou al klaar begrepen.”-
Straks grijpt hij ’t bord met eiren aan
En zegt: “Zie, of wij ’t ons verstaan.
“Dút ei is, vat je ‘t? voor jouw moeder,
“Dút is voor mij, dút voor jouw broeder:
“Eet jij nou met jouw wijzen kop
“De philosophische eieren op.”

poetry43van H. Asschenberg (1726 – 1792)
Bron: Een Sleutel, rij van oorspronkelijke gedichten ter voorbereiding van
De Studie Onzer Letterkunde, verzameld door M. en L. Leopold.
J.B. Wolters, Groningen. 1882

Bestel een dichtenbundel van H. Asschenberg bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Bij ons thuis

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Bij ons thuis aten we tussen de middag warm
eigenlijk door oma die meende dat je alles
zo snel mogelijk weer an kant moest hebben
vanwege het ongewisse van de jongste dag

tegen twaalven werd het emaille teiltje water
op de mat voor de keukendeur gezet
we knielden
dompelden onze gestrekte handen langzaam onder
zodat er nog even belletjes langs je nagels bleven
en zeiden – koele waapre –

die rituele zinnen kwamen van mijn broer
op de wc hoorde je hem drukkend
– kandántre bolótre klodótre – galmen
alsof hij in het frans vervoegde
zijn uitleg van de nederlandse vlag was
– rood is het bloed wit is de man
op het paard die achtervolgd wordt
blauw is de zee – ook had hij iets tegen hik
ik moest dan spuug om mijn grote tenen
en lippen smeren machteloos laten jeuken
tot het over was

poetry43van Tom van As (1932)
Uit: Maatstaf nummer vijf 1988

Bestel een dichtenbundel van Tom van As bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

De camembertmethode

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Wakker. In een bed vol slaap.
Waarin ik gedachten wegwoel, zoals ik vroeger
in zee een gat wilde scheppen. Met meisjeshanden
en vrouwendenken: misschien weer niet genoeg
mijn best gedaan.

Of vermoeden dat ik camembert ben. Zachtrond
en melkwit op temperatuur lig te komen tussen de
lakens van klamme gedachten. Langzaam uitlopen.
Honger krijgen van de metafoor en dan
de koelkast leegroven.

Het zó graag willen grijpen, woorden voor wat
niet wil gaan slapen. Woorden voor het oude gat
in het water waarin ik nooit kon verdwijnen.
Naast mij een gedicht in diepe rust,
begint zachtjes te snurken.

poetry43van Frouke Arns (1964)

Bestel een dichtenbundel van Frouke Arns bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Als

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Als
de slager
zijn vinger
verliest
in de gehaktmolen
dan brengt
die vinger
zijn geld op.

Ja ja
slagers
dat zijn kooplui.

poetry43van Jan Arends (1925 – 1974)
Uit: Lunchpauzegedichten. De Bezige Bij 1977

Bestel een dichtenbundel van Jan Arends bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Mijn vader is kok

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Mijn vader heeft een restaurant
Daar kun je heerlijk eten.
De aardappels zijn aangebrand,
Het zout is hij vergeten.

De pannenkoeken zijn er taai,
Ze plakken aan je tanden.
Er is niet aan bestek gedacht;
Je eet maar met je handen.

Mijn vader heeft een restaurant
Maar koken kan hij niet.
De gasten schreeuwen moord en brand
Maar ik roep: hé, niks aan de hand!
Ik haal tien kilo friet.

De gasten in het restaurant
Houden meteen hun mond.
Ik breng de schalen vol patat
Bij alle tafels rond.

Ze eten snel hun borden leeg.
Wat zijn de gasten blij!
Dan roepen ze uit volle borst
drie keer hoera voor mij.

poetry43van Hilly Appel
Bron: Appelpitgedichten

Bestel een dichtenbundel van Hilly Appel bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!